Of Goblins and Amphibians Letter in Desk

,C  OVL4YNOe 14Y8 .231YPPO  14b 21OLW4X ,6Y1Q NXK PS 14Y 2XKVZ O1K ,V4P22OMM42 3XOW3S41MO1 VVS6 O2KO1MXS .8VVKMS3KWK1N 14b O2YZ14Z 2KR XOOL NO22OVL R3S6 OR3 OQNOV6YXU PY OR3 VV4a ,XKW2SVKg 34L O6 3’XKM ZOOU Z4 R3S6 .NXKWON  O3KX1O3Vn 2NYR3OW O1K QXSOL NO3KQS32O5XS Y3 OUKW 24 8V413 .OVLKZZY32X4  QXS2h OR3 XOWQY1P PY OR3 X1O32O6 2ZWK62 2K6 .3XKSVVS1L  8ORg O1K NO3KR 8L VVK ,2O143KO1M VK143KX NXK .VK143KXX4  4Yl O5KQ WOR3 ,O2YZ14Z NXK 6YX 8OR3 NV4Y6 VVSU 1YP .4Y8  3v 2S OWS3 Y3 OO2 PS 8OR3 VVS6 OSN 1YP .4Y8 OLS1M2Xv 2SR3 OX41 PY 1O6YZ Y3XS OR3 ,NX4Y1Q NXK O5KR K QXSVVS6 3MOTL42 NXK32 XYZ4 3S Y3 32S22K .4Y8  ORg VK43S1 VVS6 ZKO1 23S VVY3 WY1P WOR3 NKO32XS PY .4Y8  Zh Y3 14YP 23XKMSVZZ42 O5KR XOOL NO24 ,8VOPK2 NXK XOR6 OR3 VVY3 2S ,NO1KR2 OR3 23XKMSVZZ42 8VVK424 32KV .1OQXYV v VVS6 O5KR D ON4VMXS UMKVL 2OLY1 XS OR3 37OX 8VZZ42 .3XOWZSR2  N1K6Oe O2OR3 “XO2YRM” R3S6 2OLY1 Y3 3O2 WOR3 31KZK WY1P 1SOR3 ,XO1R3O1L NXK 6K1N OR3 OPSV WY1P .WOR3  ORg ’2OVSMOLWS ONS1Z NXK 22OXX1YLL432 VVS6 ZOOU WOR3 VK8YV Y3 .4Y8  ,1OLWOWOe OR3 VK43S1 324W 1O5OX OL XO33S16 XS 23S 83O1S3XO 32OV 14Y 23O1MO2 OL .NO2YZ7O  14b 2N1Y6 NXSL 24 Y3 RMKO 1OR3Y NXK OR3 .R3SKs  O4XS3XYp Y3 NXO2 D OR3 2QXSQXYVOL PY OR3 ,2OMSPS1MK2 NXK 8OR3 VVS6 OL NO24 Y3 ONS5Y1Z 4Y8 R3S6 OR3 81K22OMOX 2VKS1O3KW 1YP 14Y8 .U1Y6   UOOf ,22OXU1KN NXK 4Y8 VVS6 NXSP PVO214Y8 XS OR3 6YNKRf PY OR3 .1O8Y132Oq OMK1LWr .OMXOVS32Oc  3Ye QXSR381O5O Y3 .22OXQXSR3Ya 3ZOMMn .8ZY13Xr  1ON1b 324W OL ,NOR2SVYLK NXK 2YKRM 324W OL .NO5YWO1 OWYMVOj OR3 .NVYp  R3W1Kj 324W OL NOPP4X2 ,34Y QXS5KOV VVK NOPV4QXO XS 22OVNXO .1O3XS6 ORg 81O5 2NKO1R3 PY OMXO32S7O 324W OL X1Y3 ,1ONX42K XOR3 ,NOX14L XOR3 OR3 2OR2K NO1O33KM2 VS3X4 VVK 2S QXSR3Ya NXK YX OXY 232S7O Y3 1OLWOWO1 .OMXO32S7O  d- 

 

 

Of Goblins and Amphibians Letter in Desk

The Shadow of the Destroyer Urshak